By

PESPALUMIN
14
Jan

Μεταφορά

Μεταφορά Τα περισσότερα προϊόντα μεταφέρονται με φορτηγά αντί άλλων μέσων μεταφοράς. Τα φορτηγά μπορούν να πάνε οπουδήποτε υπάρχουν δρόμοι, συμπεριλαμβανομένων κατευθείαν στα σπίτια των πελατών. Αντίθετα, τα αεροπλάνα, τα τρένα και τα πλοία είναι περιορισμένα ως προς το πού μπορούν να πάνε. Η αποστολή με φορτηγό είναι επίσης γρήγορη σε σχέση με άλλους τρόπους. Όμως,...
Read More
14
Jan

Transport

Transport More products are shipped by truck than by anothermeans. Trucks can go anywhere there are roads, including straight to customer’s homes. By contrast, planes, trains, and ships are limited as to where they can go. Shipping by truck is also fast relative to other modes. However, it’s also fairly expensive. Some goods, especially those...
Read More
14
Jan

Αποθήκη

Αποθήκη Κατά καιρούς, η ζήτηση και η προσφορά προϊόντων μπορεί να είναι ασυνήθιστα υψηλή. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να είναι ασυνήθιστα χαμηλή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διατηρούμε γενικά μια ορισμένη ποσότητα αποθεμάτων ασφαλείας, πολλές φορές σε αποθήκες. Τα υλικά ή τα προϊόντα θα έφθαναν στη μονάδα μας εγκαίρως για να τα συναρμολογήσουμε...
Read More
14
Jan

Warehouse

Warehouse At times, the demand and supply for products can be unusually high. At other times, it can be unusually low. That’s why we generally maintain a certain amount of safety stock, oftentimes in warehouses. The materials or products would arrive at our facility just in time for us to assemble or sell them. A...
Read More
14
Jan

Συσκευασία

Packing Technological Process Η συσκευασία μπορεί να οριστεί ως «η επιστήμη, η τέχνη και η τεχνολογία που περιβάλλει ή προστατεύει τα προϊόντα για διανομή, αποθήκευση, πώληση και χρήση». Η επιλογή των μηχανημάτων συσκευασίας για πρωτογενή και δευτερογενή συσκευασία μπορεί να εξαρτάται από διάφορες καταστάσεις. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, την περίοδο αποπληρωμής, την...
Read More
14
Jan

Packing

Packing Technological Process Packaging can be defined as “the science, art and technology of enclosing or protecting products for distribution, storage, sale, and use”. The choice of packaging machinery for primary & secondary packaging can depend on various situations. These can include available budget, payback period, integration, associated running costs, machine technology and available floor...
Read More
14
Jan

Συναρμολόγηση

Η διαδικασία συναρμολόγησης είναι η διαδικασία με την οποία ενώνεται μια μονάδα. Μερικές φορές, η διαδικασία συναρμολόγησης αναφέρεται ως «συναρμολόγηση», η οποία δεν είναι απολύτως σωστή. Κάθε βήμα της διαδικασίας συναρμολόγησης πραγματοποιείται από μια μονάδα συναρμολόγησης. Μια δεδομένη διαδικασία συναρμολόγησης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μακρύς αγωγός μονάδων συναρμολόγησης σε σειρά, με την προεπεξεργασμένη είσοδο...
Read More
14
Jan

Assembly

Assembly Quas ligula quam! Cras voluptates alias ullamcorper tempora, assumenda, magni sunt unde. Magna? Gravida pretium adipisci aliquet facere? Suspendisse impedit nulla sagittis, corporis rhoncus dapibus placerat numquam quia curabitur laboriosam quo nam? Fuga egestas. Rhoncus occaecat aut, hic, montes diam scelerisque incidunt porta elit natoque aliquet, vestibulum arcu adipiscing ex incididunt eligendi, neque gravida,...
Read More
14
Jan

Τόρνος Τρύπημα

Το CNC αναφέρεται σε έναν υπολογιστή («έλεγχος») που διαβάζει και αποθηκεύει τις οδηγίες. Αυτές οι αριθμητικές πληροφορίες, γενικά «κώδικες G και M» (γλώσσα προγραμματισμού), χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον έλεγχο και την κατεύθυνση ένος μηχανήματος ή μιας μηχανικής συσκευής («κέντρο κατεργασίας»). Οι μηχανές φρεζαρίσματος CNC είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση μεταλλικών και άλλων...
Read More
14
Jan

Lathe, Drill, CNC

Lathe, Drill, CNC CNC refers to a computer (“control”) that reads and stores instructions. This numerical information generally “G and M” codes (a programing language) is then used to control and drives a machine tool, a powered mechanical device (“machining centre”).  CNC milling machines are machine tools which are used for the shaping of metal...
Read More
1 2 3 4Αξιοποιώντας πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας
στον κλάδο η PESPA ALUMIN έχει αναδειχθεί ανάμεσα στις ηγετικές βιομηχανίες αλουμινίου και στις πλέον σεβαστές και αναγνωρίσιμες παγκοσμίως.Making good use of three consecutive decades of experience, PESPA ALUMIN has emerged as one of the leading aluminum industries and the most respected and recognizable globally.